TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Czas trwania: 45 minut

Logopeda: Paulina Bodurka

Opłata: pojedyncze zajęcia - 70 zł. Karnet miesięczny (4 zajęcia) – 250zł. 
Terminy: – do indywidualnego ustalenia między logopedą a Rodzicami.
Zapisy: e-mail: informacja@pozytywka.edu.pl
lub telefonicznie: 516 03 01 03

 

Jeśli niepokoi Cię, że Twoje Dziecko nie realizuje jeszcze wszystkich głosek lub realizuje je nieprawidłowo, ma problemy z prawidłową artykulacją lub płynnością mowy, ma trudności z czytaniem i pisaniem lub nie rozwija harmonijnie wszystkich sfer poznawczych – w tym sprawności językowych i komunikacyjnych, te zajęcia indywidualne przeznaczone są właśnie dla Niego.
Ich celem jest budowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej Dziecka z uwzględnieniem szerokiego zakresu oddziaływań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnego profilu rozwojowego Dziecka.

Zajęcia logopedyczne uwzględniają:

 • diagnozę (tj. ocenę rozwoju mowy Dziecka i na tej podstawie stworzenie programu terapii, który realizowany będzie podczas indywidualnych spotkań);
 • terapię wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy;
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji (autyzm, Zespół Aspergera, jąkanie);
 • profilaktykę i terapię dysleksji;
 • konsultacje logopedyczne dla Rodziców i Opiekunów (w celu uzyskania informacji na temat istoty zaburzenia, objaśnienia przyjętych metod oddziaływania terapeutycznego oraz udzielenia wskazówek do samodzielnej pracy z Dzieckiem w domu).

 

Indywidualne zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla:

 • Dzieci z zaburzeniami mowy, które nieprawidłowo realizują głoski w ramach określonego typu wady wymowy (seplenienie, reranie, gammacyzm i kappacyzm, wymowa bezdźwięczna). Wówczas celem terapii jest korygowanie wady poprzez usprawnianie pracy aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenie umiejętności prymarnych warunkujących rozwój systemu językowego Dziecka;
 • Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, a więc tych, które po przekroczeniu 6 roku życia realizują głoski poprawnie, ale w ich wymowie brakuje niektórych, zwykle trudnych artykulacyjnie głosek. Ćwiczenia realizowane w ramach terapii opóźnionego rozwoju mowy mają na celu budowanie w pełni ukształtowanego systemu fonetyczno-fonologicznego oraz naukę prawidłowej wymowy głosek, z uwzględnieniem wszystkich wymiarów komunikacji językowej (rozszerzanie zasobu leksykalnego, dostosowanie materiału językowego do określonego kontekstu);
 • Dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym (od 7 do 12 roku życia), które mają trudności z nabywaniem i rozwijaniem umiejętności czytania i pisania. Terapia nastawiona na usprawnianie nabytych już umiejętności czytania i pisania oraz rozwijanie nowych sprawności niezbędnych dla redukowania zaburzeń o charakterze dyslektycznym, realizowana jest w oparciu o główne założenia metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej;Logopeda.
 • Dzieci z tzw. ryzyka dysleksji (zagrożonych dysleksją, od 2 do 6 roku życia), które nie podjęły jeszcze obowiązku szkolnego, ale u których obserwuje się dysharmonijny rozwój psychomotoryczny i zaburzenia podstawowych funkcji psychicznych, jak np. zaburzenia spostrzegania (wzrokowego, słuchowego, ruchowego), zaburzenia uwagi, zaburzenia rozwoju fizycznego, zwolnione tempo formowania się lateralizacji stronnej. Zajęcia prowadzane są w ramach wczesnej interwencji mającej na celu zapobieganie występowaniu w przyszłości problemów o charakterze dyslektycznym w oparciu o symultaniczno-sekwencyjną wczesną naukę czytania prof. J. Cieszyńskiej;
 • Dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera, które wykazują zaburzenia systemu językowego, zaburzenia kontaktów społecznych i emocjonalnych. Terapia uwzględnia szeroki zakres oddziaływań mających na celu wszechstronną stymulację rozwoju języka i sprawności komunikacyjnych, z dostosowaniem ich do indywidualnego profilu rozwojowego Dziecka. W trakcie zajęć stosowane są ćwiczenia podstawowych i niezbędnych dla harmonijnego rozwoju Dziecka funkcji psychicznych (myślenie przyczynowo-skutkowe; ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i symultanicznej; ćwiczenia złożonych operacji umysłowych; ćwiczenia identyfikowania, klasyfikowania i szeregowania; ćwiczenia dużej i małej motoryki; ćwiczenia manualne) oraz wczesna nauka czytania w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną jako forma stymulacji rozwoju poszczególnych sfer poznawczych Dziecka;
 • Dzieci jąkających się (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym), które wykazują trudności w zakresie płynności mówienia. Celem terapii jest praca nad odzyskaniem płynności mówienia poprzez ćwiczenia kształtowania prawidłowej emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia prawidłowej artykulacji i fonacji, ćwiczenia prozodii. Zajęcia odbywają się w przyjaznej Dziecku atmosferze, z uwzględnieniem elementów zabawy (np. wspólne śpiewanie piosenek). Istotną rolę w terapii odgrywa również odbudowywanie w Dziecku poczucia własnej wartości poprzez wspólne dochodzenie do wytyczonego sobie celu. W zajęciach wykorzystywane są również elementy technik relaksacyjnych, które prowadzi logopeda, elementy treningu Jacobsona, metody Feldenkraisa oraz techniki Alexandra.

 

 

 

 

W Centrum Rozwoju Dziecka Pozytywka terapie logopedyczne prowadzi wykwalifikowany logopeda z Krakowa. Wszelkie wady wymowy oraz problemy z umiejętnością posługiwania się językiem polskim może rozwiązać tylko dobry logopeda. Kraków poleca Pozytywkowego Logopedę