TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA

 

KONSULTACJE WSTĘPNE:

Konsultacja wstępna dotyczy zarówno Dziecka, jak i Rodzica. Służy poznaniu Dziecka i Rodziców oraz kwalifikacji do konkretnej grupy.

Spotkanie trwa 60 minut i ma następujący przebieg:

 1. Rozmowa Prowadzących wspólnie z Rodzicami i Dzieckiem (15 minut).
 2. Osobno: rozmowa z Rodzicem oraz obserwacja i interakcja z Dzieckiem (30 minut). Obydwa spotkania odbywają się równolegle, w osobnych pomieszczeniach (jeden z Prowadzących rozmawia z Rodzicem, drugi przebywa z Dzieckiem). Podczas interakcji z Dzieckiem może być, w formie eksperymentu naturalnego, sprawdzony aktualny poziom rozwoju w zakresie umiejętności będących obszarem pracy danej grupy.
 3. Przekazanie informacji zwrotnej na podstawie obserwacji Dziecka. Wstępne ustalenia dotyczące udziału w zajęciach (15 minut).

Po wstępnej konsultacji Dziecko umieszczone zostaje na liście kandydatów do grupy. Uruchomienie konkretnych zajęć możliwe będzie po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników w danej grupie.

Przy zgłaszaniu Dziecka, przed odbyciem konsultacji wstępnej prosimy o dostarczenie w formie pisemnej następujących informacji o Dziecku :

 • Wiek dziecka (data urodzenia) oraz rozpoznanie (nazwa zaburzenia i kiedy je rozpoznano).
 • Współwystępujące zaburzenia i problemy zdrowotne. Przyjmowane leki.
 • Przebieg dotychczasowej edukacji i terapii Dziecka (szkoła, przedszkole, inne zajęcia).
 • Jak dziecko funkcjonuje w szkole / przedszkolu? Jak przebiegają jego kontakty z rówieśnikami (czy inicjuje, jak odpowiada na próby kontaktu ze strony innych)?
 • Poziom rozwoju mowy i komunikacji.
 • Rozwój intelektualny (czy dziecko jest w normie intelektualnej, czy też wykazuje opóźnienie i w jakim stopniu).
 • Samoobsługa (na ile Dziecko jest samodzielne, z czym ma problem).
 • Grafomotoryka (czy dziecko pisze, czy rysuje) oraz umiejętność czytania.
 • Zainteresowania dziecka, ulubione zajęcia.
 • W jaki sposób wygląda zabawa Dziecka?
 • Trudne zachowania, obszary problemowe.
 • Co zdaniem Państwa stanowi na obecny moment obszar w funkcjonowaniu Dziecka, na którym trzeba by szczególnie skupić uwagę?
 • Opcjonalne (aczkolwiek zalecane) jest dostarczenie aktualnej Opinii Psychologicznej o Dziecku.

Specjaliści: Katarzyna Zielińska, Anna Strzelczak, Angelika Łukasiewicz

Terminy: do indywidualnego ustalenia (pod nr tel. 0 516 03 01 03)
Koszt: 55 zł.

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, w wieku 4 - 12 lat. Jednym z wiodących problemów występujących u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są trudności w obszarze funkcjonowania społecznego. Podczas zajęć integracyjno - uspołeczniających główny nacisk kładziony będzie na naukę funkcjonowania w grupie i współpracy z innymi dziećmi, jak również rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w szkole, przedszkolu czy codziennym życiu Dziecka. 
Podstawą zakwalifikowania Dziecka do grupy jest 60-minutowa konsultacja wstępna. Dokładny zakres i program zajęć dostosowany będzie do potrzeb i możliwości poszczególnych grup.

Maksymalna ilość Dzieci w grupie: 5.

Podczas kolejnych spotkań Twoje Dziecko:

 • będzie uczyło się funkcjonowania w grupie rówieśniczej, współdziałania z innymi i przestrzegania reguł grupowych;
 • będzie uczestniczyło w zabawach integracyjnych oraz popularnych zabawach dziecięcych, poznając ich reguły, ucząc się aktywnego uczestnictwa;
 • metodą "krok po kroku" będzie trenować umiejętności społeczne niezbędne w codziennym funkcjonowaniu i kontaktach rówieśniczych: m.in. umiejętność zapoznawania się z innymi, rozpoczynania i prowadzenia rozmowy, skrypty zachowań w różnych sytuacjach (np. w sklepie, w autobusie, w restauracji);
 • będzie rozszerzać wiedzę z zakresu samopoznania, niezbędną także w relacjach z innymi: m.in. rozpoznawanie emocji, nazywanie cech wyglądu i charakteru, określanie własnych preferencji i zainteresowań.

Zajęcia będą odbywać się w oparciu o autorski program Prowadzących, z wykorzystaniem następujących metod:

 • Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina oraz program "I am Special" Vermeulena;
 • pedagogice zabawy i terapii zabawowej;
 • elementach metody behawioralnej;
 • elementach programów treningowych w zakresie teorii umysłu (Program Hadwin, Howlin i Barona-Cohena; Program Steernemana; program autorski);
 • metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
 • metodzie Social Story Carol Gray ("Historyjki społeczne") i innych.

Specjaliści: Katarzyna Zielińska, Anna Strzelczak, Angelika Łukasiewicz

Terminy zajęć: sobota: 11.15 - 12.45
Opłaty: Miesięczny karnet 4 spotkania: 285 zł.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Oprócz propozycji zajęć grupowych oferujemy Państwu indywidualne zajęcia terapeutyczne z Dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Treść zajęć dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Dziecka; może obejmować między innymi:

 • Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie komunikacji, rozwoju poznawczego, grafomotoryki, koordynacji wzrokowo - ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności przedszkolnych; dla uczniów - pomoc w nauce.
 • Trening stymulujący rozwój teorii umysłu.
 • Psychoedukacja w zakresie umiejętności społecznych oraz samopoznania (emocje, cechy wyglądu i charakteru, zainteresowania, określanie różnic między mną a innymi).

Ponadto, możliwe jest powiązanie programu zajęć indywidualnych z zajęciami grupowymi, czyli trenowanie podczas indywidualnych spotkań aktywności i umiejętności, które wykorzystywane będą podczas pracy w grupie. Taki system ułatwi Dziecku zarówno funkcjonowanie podczas zajęć grupowych (będzie obcowało ze strukturami, z którymi wcześniej się zapozna; przepracuje to, z czym ma największe trudności), jak i przyswajanie treści, jakie się na nich pojawią.
 

Specjaliści: Magdalena Karwala, Angelika Łukasiewicz

Terminy zajęć: do indywidualnego ustalenia z Rodzicem (pod nr tel. 0 516 03 01 03)
Opłaty:
Miesięczny karnet 4 spotkania: 240 zł. (1 zajęcia 60 zł.) - dla Dzieci uczestniczących także w grupowych zajęciach
Miesięczny karnet 4 spotkania: 280 zł. (1 zajęcia - 70 zł.)- dla Dzieci nie uczestniczących w grupowych zajęciach.